Meer dan

100

Vrienden

20 PO punten per jaar

Verdieping met plezier

Neem contact op

 

Voorwaarden

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Saris advocatuur en opleidingen B.V. handelend onder de naam Advocatenpunten (nader te noemen Advocatenpunten) en cursist. Eventuele algemene voorwaarden van cursist worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2
Het cursusgeld wordt vermeerderd met 21% Btw. Betaling van de factuur dient binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening zoals vermeld op de factuur of op een andere door Advocatenpunten aan te wijzen bankrekening. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de cursist, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag. Wanneer het cursusgeld niet 1 dag voor aanvang van de cursus op de bankrekening van Advocatenpunten is bijgeschreven, wordt deelname geweigerd.

Artikel 3
Annulering van de cursus dient schriftelijk en/of per e-mailbericht te geschieden. Tot tien weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering na deze termijn moet 25% van het cursusgeld worden voldaan. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus is cursist 50 % van het cursusgeld verschuldigd.

Artikel 4
In geval van verhindering kan cursist een plaatsvervanger aanwijzen om zijn of haar plaats in te nemen. Dit dient voor aanvang van de cursus schriftelijk en/of per e-mailbericht te zijn medegedeeld aan Advocatenpunten. De oorspronkelijke aanmelder blijft verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld.

Artikel 5
Voor cursist geldt de programmakeuze zoals die door Advocatenpunten is bevestigd. Wanneer een programmakeuze minder dan 15 deelnemers oplevert, kan dit cluster voor die datum door Advocatenpunten worden geannuleerd.

Artikel 6
Cursist zal Advocatenpunten vrijwaren voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor cursist zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Advocatenpunten.

Artikel 7
Indien er klachten zijn dan kan de deelnemer zich schriftelijk richten tot mr. P.C. Saris Postbus 750 5600 AT Eindhoven.

Artikel 8
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Advocatenpunten is Nederlands recht van toepassing.

Recente berichten

Docenten


prof. mr. A.A. (Stijn) Franken
Stijn studeerde rechten in Tilburg. Aan de universiteit van die stad promoveerde hij vervolgens in 1993. Later dat jaar te worden beëdigd als advocaat in Den Haag.


prof. mr. J.S. (Joost) Nan
Joost studeerde strafrecht in Leiden (2003) en is daarna als advocaat begonnen in een algemene praktijk. Hij heeft zich vervolgens toegelegd op strafzaken, meer in het bijzonder cassatiezaken.


mr. F. (Frank) van Gaal
Frank is specialist op het gebied van strafrecht. Hij behandelt met name fraudezaken, vermogensdelicten, opiumwetdelicten, arbeidsongevallen, ontnemingsprocedures en medische strafzaken.